Bescherming Karakteristieke Panden

Bedum, 9 juni 2017

 

 

BEDUM WIL REGELS BESCHERMING ‘KARAKTERISTIEKE PANDEN’

De gemeente Bedum telt 81 rijksmonumenten. Een deel van Onderdendam is verder beschermd dorpsgezicht. Ingrepen aan of sloop van  deze panden en objecten – bijvoorbeeld als gevolg van aardbevingsschade – zijn aan strenge regels gebonden. Dat geldt niet voor karakteristieke panden en objecten. De gemeente Bedum wil daarin verandering brengen.

In de praktijk is het nu mogelijk om aan karakteristieke of beeldbepalende panden en objecten, die nog geen beschermde status hebben,  ingrijpend aan te passen of te slopen. Op basis van de huidige regelgeving kan de gemeente daarop niet ingrijpen. Dit zou er toe kunnen leiden dat zulke panden en objecten verdwijnen of onherstelbaar worden aangetast. Het gemeentebestuur vindt dat ongewenst en wil nadere regels vaststellen.

Voor een inventarisatie van de panden en objecten wordt een beroep gedaan op de bureaus Bügel|Hajema en Libau. Medewerkers van die bureaus beginnen binnenkort met een eerste inventarisatie in de gemeente.  Panden en objecten worden onder meer geselecteerd op de cultuur- en architectuurhistorische waarde, de authenticiteit en de zeldzaamheid.

De eerste inventarisatie wordt voorgelegd aan een werkgroep. Die maakt een verdere selectie. In de werkgroep hebben specialisten van de beide bureaus, vertegenwoordigers van de verenigingen van dorpsbelangen, de historische vereniging, Bond Heemschut en de LTO zitting. De gemeente is daarnaast op zoek naar Bedumers met interesse voor architectuur en lokale historie die in de werkgroep mee willen praten.

De inventarisatie wordt ook voorgelegd aan de inwoners. Voor de panden en objecten die onder het nieuwe regime gaan vallen, wordt een bestemmingsplan gemaakt. Daarmee worden nadere regels gesteld aan verbouwingen, uiterlijke ingrepen of sloop. Het bestemmingsplan wordt vastgesteld door de gemeenteraad. Het is de bedoeling dat dat nog dit jaar gebeurt.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Onderdendam in de Verdieping Trouw 28-01-2017

Klik hier voor het artikel

Klik hier voor het vervolg

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Nieuwbouw aan de stadsweg.

Bedum, 20 januari 2017

 

 

 

 

Woningstichting Wierden en Borgen investeert volop in gemeente Bedum

 

Woningstichting Wierden en Borgen heeft voor 2017 volop woningbouwplannen voor de gemeente Bedum. De corporatie investeert niet alleen in de kern Bedum maar ook in Onderdendam. De investeringen vinden plaats in nauw overleg met het gemeentebestuur van Bedum.

 

De planning van Wierden en Borgen wordt ‘ambitieus’ genoemd. Zo gaat het project Bederawalda aan De Vlijt in Bedum zijn tweede fase in. Er wordt gestart met de bouw van twaalf   levensloopwoningen. Zodra deze klaar zijn, wordt het oude woongebouw van 28 woningen gesloopt. In 2018 wordt op die locatie gestart met de bouw van ruim 30 seniorenappartementen. Daarmee is het project afgerond.

 

Aan de Folkerdastraat in Bedum worden negen nieuwe woningen gebouwd. Ook staat de start van de bouw van woningen op de ‘locatie Vogelzang’ op het programma. In Onderdendam worden zes woningen gebouwd. Het gaat om vervangende nieuwbouw aan de Stadsweg. In het dorp zijn decennia lang geen sociale huurwoningen gebouwd.

 

Directeur-bestuurder Rinze Kramer van Wierden en Borgen zegt dat Bedum een belangrijke kern is in het werkgebied van de corporatie. Hij meldt dat de wachtlijst relatief groot is: “Bedum is gewild. Willen we aan de behoeften van onze woningzoekenden voldoen, dan is de realisatie van de voorgenomen plannen belangrijk.”

 

Jan-Willem van de Kolk, wethouder wonen van de gemeente Bedum, is ingenomen met de plannen: “De verdere ontwikkeling van de ‘locatie Vogelzang’ staat al lange tijd op ons verlanglijstje. 2017 wordt trouwens ook een belangrijk jaar voor Onderdendam: de vervangende nieuwbouw aan de Stadsweg past daarin. De centrumontwikkeling van Bedum moet ook gestaag doorgaan. Dat zijn redenen voor het college om op het vinkentouw te zitten.”

 

De gemeente Bedum werkt momenteel aan een uitgebreide woonvisie die houvast moet bieden voor de komende jaren. Van de Kolk verwacht dat de gemeenteraad in het voorjaar definitieve lijnen naar de toekomst uitzet: “Met die visie brengen we de belangen van onze inwoners op een gedegen manier onder bij de nieuwe gemeente. Dat wil echter niet zeggen dat we nu stilzitten. Ik ben ingenomen met de overeenstemming met Wierden en Borgen over het bouwprogramma voor dit jaar.”

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Mini Pernis

Beste mensen.

Vandaag las ik een artikel dat in het dagblad van Het Noorden heeft gestaan,  dat uw gemeente volgens VDO  geen mini Pernis wilde worden.

Omdat u waarschijnlijk een verkeerd beeld heeft van het dorp Pernis  stuur ik u hierbij enkele foto’s van het dorp.

Dat wij in de industrie zitten ben ik met u eens, maar als die industrie er niet geweest was in Nederland hadden er waarschijnlijk nog veel meer werkeloze in het land geweest en ook in het Noorden.

Zonder werk geen eten, in het dorp Pernis is de werkloosheid heel laag, dit kom waarschijnlijk door de fabrieken die in de omgeving liggen.

Ik nodig u uit kom eens op een mooie zomerdag ons dorp bezoeken, waarschijnlijk zal u dan een andere kijk krijgen hierop.

Het dorp en de industrie (waar bij circa 100 hectare grond van ons is afgepakt) zijn twee heel verschillende dingen.

Met vriendelijk groet

Jan van der Schee (vice voorzitter Oudheidkamer Pernis)

Ik wens u hele fijne kerstdagen en een heel gezond 2017

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Nieuws van de gemeente

FINANCIËLE HUISHOUDING BEDUM GEZOND

De gemeente Bedum staat er financieel goed voor. Dat blijkt uit de begroting voor 2017 die het college van burgemeester en wethouders heeft gepresenteerd. Bedum heeft ruimte om te investeren en gaat dat in 2017 ook doen. De lokale lasten nemen bescheiden toe. De afvalstoffenheffing wordt zelfs verlaagd.

“Bedum gaat gezond de komende gemeentelijke herindeling in”, zegt verantwoordelijk wethouder Jan-Willem van de Kolk. “We hebben de begroting voor 2017 en die voor de komende jaren goed op orde. Het nuchtere financiële beleid betaalt zich ook in de laatste jaren van een zelfstandig Bedum uit.”

De komende jaren wil de gemeente flink investeren in de verbetering van kademuren en beschoeiingen. Voor het onderhoud daarvan is een meerjarenprogramma opgesteld. Vanaf 2018 wordt er daadwerkelijk een begin mee gemaakt. Voor het stationsgebied in Bedum bestaan al langer herinrichtingsplannen. Die worden mogelijk in 2017 uitgevoerd. Verder gaan De Vlijt en de Waldadrift volgend jaar op de schop. De riolering wordt dan ook vernieuwd. Er wordt geld vrijgemaakt voor de herinrichting van de Molenweg in het centrum van Bedum.

De basisscholen in de gemeente worden de komende jaren aardbevingsbestendiger gemaakt. Er is sprake van bouwkundige versterking of (gedeeltelijke) nieuwbouw. De operatie voor de zes scholen in de gemeente kost ongeveer 11 miljoen euro. Bedum draagt daar 1,6 miljoen aan bij. Dat geld wordt uit de algemene reserve gehaald.

Het college zet daarnaast in op continuering van al uitgezet beleid. Voor de centrumplannen wordt een eerdere bezuiniging ongedaan gemaakt. De komende herindeling met De Marne, Eemsmond en Winsum wordt verder vorm gegeven en de aardbevingsproblematiek blijft ook in 2017 aandacht houden. Het college wil ook verder op de ingeslagen weg van de wijkgerichte aanpak. De functie van dorpencoördinator, die die aanpak vorm geeft, blijft bestaan. Daarvoor is geld vrij gemaakt evenals voor leefbaarheidsprojecten.

Bedum kent een gematigde lokale lastendruk. Dat is dan ook reden voor het college om vast te houden aan een al voorgenomen verhoging van de inkomsten uit de ozb van 6,5 procent. Daartegenover staat echter een verlaging van de afvalstoffenheffing van ruim tien euro voor huishoudens. De stijging van de hondenbelasting en de rioolrechten is zeer bescheiden. Ook de overige tarieven en heffingen stijgen maar beperkt. De totale lastendruk voor een gemiddelde huishouding stijgt komend jaar met minder dan een  procent.

Bezuinigingen zijn volgens wethouder van Financiën Van de Kolk nu niet meer aan de orde: “De afgelopen jaren hebben we de begroting sluitend kunnen houden door een combinatie van ‘snijden in eigen vlees’, kortingen op subsidies en verhoging van belastingen en tarieven. Maar de gemeente kan nog steeds bogen op een hoog voorzieningenniveau. We hebben de tering naar de nering gezet. Ik voorzie nu dat de komende jaren geen nieuwe bezuinigingen hoeven worden doorgevoerd. Maar er blijven wel onzekerheden boven de markt hangen. Denk maar aan de kosten op het gebied van het sociaal domein.”

De gemeenteraad behandelt de begroting voor volgend jaar op 8 en 10 november.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

VVV Bedum

Wij stellen voor: B&B Hoogholtje in Onderdendam

In Onderdendam is het prachtige B&B Hoogholtje ingericht. Conny Rietema en Bob Assenberg kochten in 2013 het monumentale huis, die je kunt bereiken via een hoogholtje.
Hoogholtje is het Groningse woord voor een hoge vaste voetbrug, hoog genoeg om schepen onderdoor te laten passeren. Aan beide zijden bevindt zich een steile trap.

Bij deze B&B is het geweldig genieten op een bijzondere locatie!
‘Er gaat niets boven Groningen: 14 kilometer ten noorden van de stad Groningen ligt het pittoreske Onderdendam (beschermd dorpsgezicht). Net buiten het dorp, aan de overkant van de Warffumermaar ligt ons rijksmonument met in het voorhuis onze Bed & Breakfast-kamers.’

Aan de waterkant
‘De Bed & Breakfast ligt aan de waterkant en heeft een eigen terras. Hiervandaan ziet u in de zomer de plezierboten voorbijgaan en in de winter schaatst u vanaf de steiger naar Middelstum, Warffum, Winsum of Bedum. Bij ons vindt u rust en ruimte in een kwalitatieve goede en sfeervolle omgeving.
Geen ‘lichtvervuiling’; bij heldere nachten is de sterrenhemel majestueus. In de omgeving kunt u prachtig wandelen en fietsen.’

Voor informatie kunt u contact opnemen:
B&B Hoogholtje
Warffumerweg 16
9959 TG Onderdendam
06 46318305
info@benbhoogholtje.nl
Zie ook www.benbhoogholtje.nl

Klik hier voor de online nieuwsbrief

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Mantelzorgers beter geholpen in BMWE-gemeenten

Mantelzorger beter geholpen in BMWE-gemeenten

De BMWE-gemeenten willen mantelzorgers goed ondersteunen. Daarom is de behoefte van mantelzorgers aan hulp en waardering onderzocht. Wethouder gemeente Winsum Marc Verschuren: “Mantelzorgers betekenen veel voor onze gemeenschap. Wij willen ook wat betekenen voor mantelzorgers die ondersteuning kunnen gebruiken. Een enquête en gesprekken met mantelzorgers leverden  een aantal verbeterpunten en aanvullende acties op voor de gemeenten en de steunpunten mantelzorg. Wanneer wij die verbeteringen hebben doorgevoerd, zijn we er nog niet; ook in de toekomst blijven we toetsen of onze ondersteuning mantelzorgers helpt.”

Mantelzorg?
Mantelzorgers zijn mensen die langdurig en onbetaald zorgen voor een naaste. Door bijvoorbeeld voor een zieke partner te zorgen, iedere week boodschappen te doen voor een oma of een buurvrouw te helpen bij het opwarmen van de maaltijd. Goede ondersteuning draagt er toe bij dat mantelzorgers de zorg beter kunnen volhouden en voorkomt overbelasting.

Steunpunt Mantelzorg

Mantelzorgers kunnen voor ondersteuning terecht bij het Steunpunt Mantelzorg in hun eigen gemeente. Niet iedereen weet de hulp en het steunpunt te vinden. De gemeenten en steunpunten willen die bekendheid  verbeteren door beter te communiceren en meer samen te werken met organisaties waar mantelzorgers veel komen. Inwoners van Bedum kunnen terecht bij het Steunpunt Mantelzorg in Bedum, tel. 050 – 301 44 65. Inwoners van de gemeenten De Marne, Winsum en Eemsmond kunnen het steunpunt bereiken op het telefoonnummer: 06 – 488 74 339.

Mantelzorgers willen praktische hulp
Veruit de meeste mantelzorgers hebben behoefte aan hulp bij praktische zaken zoals huishouden, tuinonderhoud of administratie. De gemeente kan ondersteunen met huishoudelijke ondersteuning. De steunpunten kunnen de mantelzorgers helpen  de andere vormen van ondersteuning te organiseren, eventueel met behulp van andere partijen.

Vervangende zorg

Om mantelzorgers te ontlasten, kan de zorgbehoevende gebruik maken van bijvoorbeeld kortdurende opvang of dagbesteding. De BMWE-gemeenten passen de regels voor opvang aan zodat mantelzorgers een aaneengesloten periode op vakantie kunnen. Ook willen de gemeenten zorgen voor laagdrempelige  dagbesteding.

Behoefte aan kennis en contact
Soms heeft de mantelzorger behoefte aan specifieke kennis bijv. over tiltechnieken of de aandoening van de zorgvrager. Voor een deel worden zulke trainingen vergoed door de zorgverzekeraar. Daarnaast stellen de gemeenten stellen  geld beschikbaar aan de steunpunten om dergelijke trainingen te kunnen organiseren.  Veel mantelzorgers hebben daarnaast behoefte aan onderling contact. Bijvoorbeeld voor het uitwisselen van ervaringen.  De steunpunten voorzien hierin al gedeeltelijk maar gaan de mogelijkheden voor die contacten verder verbeteren.

Extra blijk van waardering
Mantelzorgers stellen een blijk van waardering op prijs. Ieder jaar wordt voor mantelzorgers al een gezamenlijke activiteit georganiseerd. Bij wijze van proef ontvangen mantelzorgers daarnaast ook een cadeaubon als blijk van waardering.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Gemeente Bedum is en blijft schoon

De gemeente Bedum laat jaarlijks onderzoek doen naar de netheid status binnen de gemeente.De uitslag kunt u vinden op onderstaande monitor.

pbschoonmonitor2016

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Hartveilig

Op donderdag 25 juni was er weer een hartveilig oefening.

Johannes vd Helm was toevallig aanwezig op de lokatie en maakte een sfeer impressie.

Klik hier voor de foto’s

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Zorgt U voor iemand ?

Zorgt u voor iemand in de gemeenten Bedum, De Marne, Winsum of Eemsmond? Bijvoorbeeld voor een langdurig zieke partner, of doet u iedere week boodschappen voor uw oma of helpt u uw buurvrouw bij het opwarmen van haar maaltijd? Doet u dat onbetaald en voor een periode van drie maanden of langer? En kunt u daarbij wel of juist geen ondersteuning gebruiken? Geef uw mening via https://www.bedum.nl/hoe_helpen_wij_u_te_helpen_/

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen