Plannen nieuwe poederfabriek vallen niet in goede aarde

Klik hier voor de ingezonden brief in Dvhn

 

Melkpoederfabriek vernietigt landschap

‘Zo ga je niet om met erfgoed, landschap en ruimte’

Een schets van de toekomstige situatie in Bedum.

Dethmer Jonkhoff

Een groep inwoners van Onderdendam is mordicus tegen de plannen voor de bouw van een hoge melkpoederfabriek in Bedum. De omgeving wordt voor jaren verpest.

Het is een onzalig plan. De bouw van een 50 meter hoge melkpoederfabriek precies boven de loop van het Boterdiep in Bedum, die de zichtas tussen Onderdendam en Bedum gaat verpesten. Provincie, gemeente Bedum en FrieslandCampina hebben in maart 2015 een intentieverklaring getekend. Negatieve adviezen werden genegeerd en de inwoners worden verhullend geïnformeerd en gecompenseerd met schaamgroen. Zo ga je niet om met erfgoed, landschap en ruimte. Dit plan moet van tafel!

In het Dagblad van het Noorden van 2 januari schreef Fons van Wanroij over het nieuwe bovengrondse tracé van de 380 KV-lijn ten noorden van Bedum met passie over de waarde van het landschap (‘Verkwansel Groningen niet voor een paar rotcenten’). Een citaat: ‘Eigenlijk is het indrukwekkendste onderdeel van het Groninger land de lucht: de lucht en de wolken zijn een wezenlijk onderdeel van het landschap. Zo’n gave horizon treft u steeds minder aan in Nederland.’ Wij kunnen, als betrokken inwoners van Onderdendam, dit pleidooi van harte onderschrijven. In ons dorp is het de combinatie van vier waterwegen, de karakteristieke bebouwing met 29 monumenten, de weidsheid van het omringende weidelandschap die deze plek zo bijzonder maakt. Het is een strategische plek met vergezichten over het water.

Dat zicht loopt echter ernstig gevaar. Zuivelconcern FrieslandCampina wil de kaasfabriek in Bedum uitbreiden met een 50 meter hoge melkpoederfabriek. Laten we vooropstellen: we zijn niet tegen de uitbreiding van het zuivelpark. Waar we wel tegen zijn is de locatie en de hoogte van de fabriek en op de manier waarop dit plan tot stand kwam.

De bouw van het nieuwe industriecomplex is voorzien op een plek ten oosten van de bestaande fabriek. Het Boterdiep zou verlegd moeten worden. Dit betekent een aantasting van een waterweg die hier al een kleine vierhonderd jaar ligt en met recht tot het historisch watererfgoed van Groningen gerekend mag worden.

Bovendien komt de toren hiermee precies op de landschappelijke ruggengraat tussen Onderdendam en de scheve Walfridustoren te liggen. Deze zichtlijn is niet toevallig, maar zo ontworpen rond het jaar 1625 over een bestaande priel. Ook vanuit andere windrichtingen is de fabriekstoren straks van heinde en verre te zien. Voor een gemeente die zich profileert als de ‘Poort van Hoogeland’ is dat uiteraard een aanfluiting.

Dan over de totstandkoming. De provincie Groningen, gemeente Bedum en FrieslandCampina hebben op 15 maart 2015 een intentie-overeenkomst gesloten voor de uitbreiding van het zuivelpark. Daarbij legden de bestuurders zwaarwegende negatieve adviezen naast zich neer, zoals dat van erfgoedorganisatie Libau. Het plan moest er gewoon komen. In de afwegingen is voorrang verleend aan werkgelegenheid, met onvoldoende oog voor wat dit gebied waardevol maakt om er te wonen en recreëren: erfgoed, landschap en ruimte.

Wat ons bovenal steekt, is dat de dorpsgemeenschap van Onderdendam – met hulp van provincie en gemeente – de afgelopen jaren volop inzet heeft getoond om een eigen koers naar de toekomst te ontwikkelen. Deze werd vastgelegd in een ambitieuze Dorpsvisie ZOO!, waarvoor binnen en buiten de provincie veel waardering bestaat. De Dorpsvisie staat voor een aanpak waarin we samenwerken in het dorp en het buitengebied.

Ons pleidooi richt zich daarom tot de bestuurders van de provincie Groningen, de gemeente Bedum, het waterschap Noorderzijlvest en CampinaFriesland: keer op uw schreden terug! Zeg nee tegen dit onzalige plan. Zorg dat het draagvlak voor de melkveehouders in stand blijft in ons kwetsbare landschap. De aardbevingsproblematiek vormt al een ernstige bedreiging voor erfgoed en woongenot en aardbevingen waren geen bestuurlijke keuze. Dit project is wél een keuze.

Welke bestuurder wil het op zijn of haar naam schrijven om voor minstens 50 jaar het landschap van Groningen zo aan te tasten?

Dethmer Jonkhoff, namens Vereniging Dorpsbelangen Onderdendam, Jan ’t Mannetje, Lolke Weegenaar, Kees Willemen zijn inwoners van Onderdendam

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Stremmingen in Bedum

DE VLIJT BEDUM BINNENKORT WEER GESTREMD

De Vlijt in Bedum wordt vanaf 29 januari weer gestremd. De werkzaamheden aan het riool worden binnenkort hervat. Verkeer wordt met borden omgeleid. De werkzaamheden moeten rond de bouwvakvakantie in juli van dit jaar zijn afgerond.

De riolering in de belangrijke doorgaande weg moet worden vervangen. Ook wordt de capaciteit vergroot omdat een buffer voor rioolwater in het Geert Reinderspark komt te vervallen. Het westelijke deel van de weg is vorig jaar al voorzien van nieuwe riolering.

Het vervangen van de riolering is de opmaat naar de verdere uitvoering van de centrumplannen voor Bedum en een herinrichting van De Vlijt. De weg wordt op termijn over de volle lengte opnieuw ingericht.

Ook de Waldadrift moet binnenkort een week worden gestremd. Dat houdt verband met vernieuwing van kabels en leidingen van nutsbedrijven. De stremming van die weg gaat op 9 februari in en duurt tot en met 14 februari. Direct daaropvolgend begint het werk aan de riolering in De Vlijt.

Als het werk aan De Vlijt is afgerond, wordt begonnen met de herinrichting van een andere belangrijke doorgaande weg: de Waldadrift. De plannen voor de herinrichting van de Waldadrift zijn in nauw overleg met bewoners tot stand gekomen. Het werk daar leidt ook tot stemmingen en omleidingen.

Dit jaar wordt ook Boterdiep Oz, onderdeel van de belangrijkste doorgaande wegverbinding in Bedum, aangepakt.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Informatiebijeenkomst vrijwilligerswerk 25 Januari

Uw bestuur klaar voor de toekomst?!

 

Op donderdag 25 januari 2018  van 17:30 tot 21:30 uur organiseren CMO STAMM, de Steunpunten Vrijwilligerswerk en de dorpencoördinatoren uit de gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond de informatiebijeenkomst ‘Uw bestuur klaar voor de toekomst?!’

Een vervolg op de  bijeenkomst  ‘Zet vrijwillige inzet in Het Hogeland op de kaart’ dat in het najaar 2017 werd georganiseerd en waar besturen van vrijwilligersorganisaties, raadsleden en bestuurders met elkaar in gesprek gingen over inwonerkracht en de knelpunten rondom vrijwillige inzet.  Vele organisaties gaven toen aan moeite te hebben bij het vinden van geschikte bestuursleden.

Tijdens de informatiebijeenkomst ‘Uw bestuur klaar voor de toekomst?!’ zal een expert van NOC*NSF een presentatie en tips geven over bestuurlijke vernieuwing. Verder informeren vijf organisaties uit Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond over hoe zij invulling geven aan het besturen. Er is tijdens de avond volop gelegenheid om ervaringen en kennis te delen.

De informatiebijeenkomst is voor bestuurders van een vrijwilligersorganisaties, vrijwilligerscoördinatoren  en initiatiefnemers uit de gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond en wordt gehouden in  De Blauwe Schuit, Warfstraat 1 te Winsum.

Gezien het tijdstip zorgt de organisatie voor een stamppotbuffet.

Aanmelden voor de bijenkomst kan t/m 21 januari 2018 via https://cmostamm.nl/evenementen/uw-bestuur-klaar-voor-de-toekomst/

Deze informatiebijeenkomst is een onderdeel van het project ‘Sterk Vrijwilligerswerk’ en wordt door de Provincie Groningen mogelijk gemaakt.

Aan deelname zijn daarom geen kosten verbonden.

Een vriendelijke groet,

Esther Pleizier

Steunpunt Vrijwilligerswerk De Marne & Winsum

Steunpunt Vrijwilligerswerk Bedum

 

Ubbo J. Mansholtplein 2

9951 BX Winsum

06 22455673

steunpuntvrijwilligerswerkwinsum@demarne.nl

www.vrijwilligersgroningen.nl

 

Werkzaam op maandag, woensdag en vrijdag

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Bescherming Karakteristieke Panden

Bedum, 9 juni 2017

 

 

BEDUM WIL REGELS BESCHERMING ‘KARAKTERISTIEKE PANDEN’

De gemeente Bedum telt 81 rijksmonumenten. Een deel van Onderdendam is verder beschermd dorpsgezicht. Ingrepen aan of sloop van  deze panden en objecten – bijvoorbeeld als gevolg van aardbevingsschade – zijn aan strenge regels gebonden. Dat geldt niet voor karakteristieke panden en objecten. De gemeente Bedum wil daarin verandering brengen.

In de praktijk is het nu mogelijk om aan karakteristieke of beeldbepalende panden en objecten, die nog geen beschermde status hebben,  ingrijpend aan te passen of te slopen. Op basis van de huidige regelgeving kan de gemeente daarop niet ingrijpen. Dit zou er toe kunnen leiden dat zulke panden en objecten verdwijnen of onherstelbaar worden aangetast. Het gemeentebestuur vindt dat ongewenst en wil nadere regels vaststellen.

Voor een inventarisatie van de panden en objecten wordt een beroep gedaan op de bureaus Bügel|Hajema en Libau. Medewerkers van die bureaus beginnen binnenkort met een eerste inventarisatie in de gemeente.  Panden en objecten worden onder meer geselecteerd op de cultuur- en architectuurhistorische waarde, de authenticiteit en de zeldzaamheid.

De eerste inventarisatie wordt voorgelegd aan een werkgroep. Die maakt een verdere selectie. In de werkgroep hebben specialisten van de beide bureaus, vertegenwoordigers van de verenigingen van dorpsbelangen, de historische vereniging, Bond Heemschut en de LTO zitting. De gemeente is daarnaast op zoek naar Bedumers met interesse voor architectuur en lokale historie die in de werkgroep mee willen praten.

De inventarisatie wordt ook voorgelegd aan de inwoners. Voor de panden en objecten die onder het nieuwe regime gaan vallen, wordt een bestemmingsplan gemaakt. Daarmee worden nadere regels gesteld aan verbouwingen, uiterlijke ingrepen of sloop. Het bestemmingsplan wordt vastgesteld door de gemeenteraad. Het is de bedoeling dat dat nog dit jaar gebeurt.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Nieuwbouw aan de stadsweg.

Bedum, 20 januari 2017

 

 

 

 

Woningstichting Wierden en Borgen investeert volop in gemeente Bedum

 

Woningstichting Wierden en Borgen heeft voor 2017 volop woningbouwplannen voor de gemeente Bedum. De corporatie investeert niet alleen in de kern Bedum maar ook in Onderdendam. De investeringen vinden plaats in nauw overleg met het gemeentebestuur van Bedum.

 

De planning van Wierden en Borgen wordt ‘ambitieus’ genoemd. Zo gaat het project Bederawalda aan De Vlijt in Bedum zijn tweede fase in. Er wordt gestart met de bouw van twaalf   levensloopwoningen. Zodra deze klaar zijn, wordt het oude woongebouw van 28 woningen gesloopt. In 2018 wordt op die locatie gestart met de bouw van ruim 30 seniorenappartementen. Daarmee is het project afgerond.

 

Aan de Folkerdastraat in Bedum worden negen nieuwe woningen gebouwd. Ook staat de start van de bouw van woningen op de ‘locatie Vogelzang’ op het programma. In Onderdendam worden zes woningen gebouwd. Het gaat om vervangende nieuwbouw aan de Stadsweg. In het dorp zijn decennia lang geen sociale huurwoningen gebouwd.

 

Directeur-bestuurder Rinze Kramer van Wierden en Borgen zegt dat Bedum een belangrijke kern is in het werkgebied van de corporatie. Hij meldt dat de wachtlijst relatief groot is: “Bedum is gewild. Willen we aan de behoeften van onze woningzoekenden voldoen, dan is de realisatie van de voorgenomen plannen belangrijk.”

 

Jan-Willem van de Kolk, wethouder wonen van de gemeente Bedum, is ingenomen met de plannen: “De verdere ontwikkeling van de ‘locatie Vogelzang’ staat al lange tijd op ons verlanglijstje. 2017 wordt trouwens ook een belangrijk jaar voor Onderdendam: de vervangende nieuwbouw aan de Stadsweg past daarin. De centrumontwikkeling van Bedum moet ook gestaag doorgaan. Dat zijn redenen voor het college om op het vinkentouw te zitten.”

 

De gemeente Bedum werkt momenteel aan een uitgebreide woonvisie die houvast moet bieden voor de komende jaren. Van de Kolk verwacht dat de gemeenteraad in het voorjaar definitieve lijnen naar de toekomst uitzet: “Met die visie brengen we de belangen van onze inwoners op een gedegen manier onder bij de nieuwe gemeente. Dat wil echter niet zeggen dat we nu stilzitten. Ik ben ingenomen met de overeenstemming met Wierden en Borgen over het bouwprogramma voor dit jaar.”

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Mini Pernis

Beste mensen.

Vandaag las ik een artikel dat in het dagblad van Het Noorden heeft gestaan,  dat uw gemeente volgens VDO  geen mini Pernis wilde worden.

Omdat u waarschijnlijk een verkeerd beeld heeft van het dorp Pernis  stuur ik u hierbij enkele foto’s van het dorp.

Dat wij in de industrie zitten ben ik met u eens, maar als die industrie er niet geweest was in Nederland hadden er waarschijnlijk nog veel meer werkeloze in het land geweest en ook in het Noorden.

Zonder werk geen eten, in het dorp Pernis is de werkloosheid heel laag, dit kom waarschijnlijk door de fabrieken die in de omgeving liggen.

Ik nodig u uit kom eens op een mooie zomerdag ons dorp bezoeken, waarschijnlijk zal u dan een andere kijk krijgen hierop.

Het dorp en de industrie (waar bij circa 100 hectare grond van ons is afgepakt) zijn twee heel verschillende dingen.

Met vriendelijk groet

Jan van der Schee (vice voorzitter Oudheidkamer Pernis)

Ik wens u hele fijne kerstdagen en een heel gezond 2017

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Nieuws van de gemeente

BEDUM FINANCIEEL GEZOND DE HERINDELING IN

De begroting van de gemeente Bedum voor 2018 laat een gezond beeld zien. Wethouder van financiën, Jan-Willem van de Kolk, geeft aan dat de begroting met een overschot van ongeveer 170.000 euro sluit: “Het komend jaar willen we investeren in grote projecten die al langer op stapel staan. Veel nieuw beleid is trouwens niet voorzien. Dit is het gevolg van de komende herindeling met De Marne, Eemsmond en Winsum”. Die herindeling trekt een flinke wissel op bestuur en apparaat. Voor het college is dat reden de ambities te beperken.

De gemeentelijke belastingen en heffingen stijgen in 2018 heel bescheiden. De afvalstoffenheffing wordt met enkele euro’s verlaagd. Ook volgend jaar behoort Bedum qua gemeentelijke woonlasten tot de vier goedkoopste gemeenten in de provincie.

Het ingezette beleid wordt in 2018 verder uitgevoerd. Zo ligt het accent op verdere ontwikkelingen van de centrumplannen voor Bedum, een aantal grote rioleringsprojecten, vernieuwing van de openbare verlichting, de aanleg van een nieuwe oostelijke ontsluitingsweg en het versterkingsprogramma voor de basisscholen in Bedum en Zuidwolde.

Naast de twee scholen in Bedum die nu worden vernieuwd en versterkt wordt volgend jaar begonnen met de nieuwbouw en versterking van twee scholen in Bedum en een in Zuidwolde. Na oplevering van die scholen zijn alle schoolgebouwen aardbevingsbestendig, duurzaam en  voorbereid op onderwijskundige vernieuwing.

Opmerkelijk is dat het college het budget voor het groenonderhoud  wil verhogen. Hierop is een aantal jaren bezuinigd. Sinds het gebruik van chemische onkruidbestrijdingsmiddelen in Europees verband is verboden, is het onderhoudsniveau van de openbare ruimte achteruit gegaan. Dit geldt ook voor het onderhoudsniveau van gemeentelijke begraafplaatsen. B&W willen het onderhoudsniveau verbeteren en trekken daar ruim 70.000 euro  voor uit.

In 2018 wordt, als het oostelijke deel van De Vlijt in Bedum van nieuwe riolering is voorzien, een begin gemaakt met de herinrichting van de Waldadrift. De herinrichtingsplannen zijn tot stand gekomen in nauw overleg met aanwonenden. Het project moet voor eind 2018 zijn afgerond.

De gemeente werkt al enkele jaren aan plannen voor de herinrichting van het stationsgebied in Bedum. Onderdeel daarvan is uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen. Voor het project is drie ton subsidie ontvangen van de Regio Groningen-Assen 2030. Het college verwacht de herinrichting in 2018 te kunnen starten. Voor een betere beveiliging van de spoorwegovergang in het Zevenbruggetjespad wil het college 100.000 euro reserveren.

De decentralisaties in het sociaal domein vereisen ook in 2018 aandacht. Uit onderzoek blijkt dat de dienstverlening in het kader van de WMO door de doelgroep met een ruime voldoende wordt gewaardeerd. In 2018 wordt de nauwe samenwerking met de WMO-adviesraad en de ouderenbonden voortgezet. Samen met het CJG en Werkplein/Ability wordt gewerkt aan het integraal aanpakken van problemen op het gebied van zorg, werk en inkomen.

Volgend jaar is er ruime aandacht voor de gemeentelijke herindeling. Voor de ondersteuning van diverse activiteiten waarin wordt stilgestaan bij het laatste jaar van de zelfstandige  gemeente Bedum maakt het college eenmalig 75.000 euro vrij. De aardbevingsproblematiek blijft ook in 2018 een belangrijk item. Voor leefbaarheidsprojecten wil het college twee ton extra uittrekken.

De gemeenteraad vergadert op 7 en 9 november over de begrotingsvoorstellen van het college.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

VVV Bedum

Wij stellen voor: B&B Hoogholtje in Onderdendam

In Onderdendam is het prachtige B&B Hoogholtje ingericht. Conny Rietema en Bob Assenberg kochten in 2013 het monumentale huis, die je kunt bereiken via een hoogholtje.
Hoogholtje is het Groningse woord voor een hoge vaste voetbrug, hoog genoeg om schepen onderdoor te laten passeren. Aan beide zijden bevindt zich een steile trap.

Bij deze B&B is het geweldig genieten op een bijzondere locatie!
‘Er gaat niets boven Groningen: 14 kilometer ten noorden van de stad Groningen ligt het pittoreske Onderdendam (beschermd dorpsgezicht). Net buiten het dorp, aan de overkant van de Warffumermaar ligt ons rijksmonument met in het voorhuis onze Bed & Breakfast-kamers.’

Aan de waterkant
‘De Bed & Breakfast ligt aan de waterkant en heeft een eigen terras. Hiervandaan ziet u in de zomer de plezierboten voorbijgaan en in de winter schaatst u vanaf de steiger naar Middelstum, Warffum, Winsum of Bedum. Bij ons vindt u rust en ruimte in een kwalitatieve goede en sfeervolle omgeving.
Geen ‘lichtvervuiling’; bij heldere nachten is de sterrenhemel majestueus. In de omgeving kunt u prachtig wandelen en fietsen.’

Voor informatie kunt u contact opnemen:
B&B Hoogholtje
Warffumerweg 16
9959 TG Onderdendam
06 46318305
info@benbhoogholtje.nl
Zie ook www.benbhoogholtje.nl

Klik hier voor de online nieuwsbrief

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Mantelzorgers beter geholpen in BMWE-gemeenten

Mantelzorger beter geholpen in BMWE-gemeenten

De BMWE-gemeenten willen mantelzorgers goed ondersteunen. Daarom is de behoefte van mantelzorgers aan hulp en waardering onderzocht. Wethouder gemeente Winsum Marc Verschuren: “Mantelzorgers betekenen veel voor onze gemeenschap. Wij willen ook wat betekenen voor mantelzorgers die ondersteuning kunnen gebruiken. Een enquête en gesprekken met mantelzorgers leverden  een aantal verbeterpunten en aanvullende acties op voor de gemeenten en de steunpunten mantelzorg. Wanneer wij die verbeteringen hebben doorgevoerd, zijn we er nog niet; ook in de toekomst blijven we toetsen of onze ondersteuning mantelzorgers helpt.”

Mantelzorg?
Mantelzorgers zijn mensen die langdurig en onbetaald zorgen voor een naaste. Door bijvoorbeeld voor een zieke partner te zorgen, iedere week boodschappen te doen voor een oma of een buurvrouw te helpen bij het opwarmen van de maaltijd. Goede ondersteuning draagt er toe bij dat mantelzorgers de zorg beter kunnen volhouden en voorkomt overbelasting.

Steunpunt Mantelzorg

Mantelzorgers kunnen voor ondersteuning terecht bij het Steunpunt Mantelzorg in hun eigen gemeente. Niet iedereen weet de hulp en het steunpunt te vinden. De gemeenten en steunpunten willen die bekendheid  verbeteren door beter te communiceren en meer samen te werken met organisaties waar mantelzorgers veel komen. Inwoners van Bedum kunnen terecht bij het Steunpunt Mantelzorg in Bedum, tel. 050 – 301 44 65. Inwoners van de gemeenten De Marne, Winsum en Eemsmond kunnen het steunpunt bereiken op het telefoonnummer: 06 – 488 74 339.

Mantelzorgers willen praktische hulp
Veruit de meeste mantelzorgers hebben behoefte aan hulp bij praktische zaken zoals huishouden, tuinonderhoud of administratie. De gemeente kan ondersteunen met huishoudelijke ondersteuning. De steunpunten kunnen de mantelzorgers helpen  de andere vormen van ondersteuning te organiseren, eventueel met behulp van andere partijen.

Vervangende zorg

Om mantelzorgers te ontlasten, kan de zorgbehoevende gebruik maken van bijvoorbeeld kortdurende opvang of dagbesteding. De BMWE-gemeenten passen de regels voor opvang aan zodat mantelzorgers een aaneengesloten periode op vakantie kunnen. Ook willen de gemeenten zorgen voor laagdrempelige  dagbesteding.

Behoefte aan kennis en contact
Soms heeft de mantelzorger behoefte aan specifieke kennis bijv. over tiltechnieken of de aandoening van de zorgvrager. Voor een deel worden zulke trainingen vergoed door de zorgverzekeraar. Daarnaast stellen de gemeenten stellen  geld beschikbaar aan de steunpunten om dergelijke trainingen te kunnen organiseren.  Veel mantelzorgers hebben daarnaast behoefte aan onderling contact. Bijvoorbeeld voor het uitwisselen van ervaringen.  De steunpunten voorzien hierin al gedeeltelijk maar gaan de mogelijkheden voor die contacten verder verbeteren.

Extra blijk van waardering
Mantelzorgers stellen een blijk van waardering op prijs. Ieder jaar wordt voor mantelzorgers al een gezamenlijke activiteit georganiseerd. Bij wijze van proef ontvangen mantelzorgers daarnaast ook een cadeaubon als blijk van waardering.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Gemeente Bedum is en blijft schoon

De gemeente Bedum laat jaarlijks onderzoek doen naar de netheid status binnen de gemeente.De uitslag kunt u vinden op onderstaande monitor.

pbschoonmonitor2016

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen