Algemene Leden Vergadering

Maatschappij tot het Nut van het Algemeen

departement Onderdendam

secretariaat:

Peter Knol

Middelstumerweg 10

9959 TC Onderdendam

T  050 3049335

š E p.a.knol@hotmail.nl

VERSLAG LEDENVERGADERING 20 APRIL 2016

 Aanwezige leden en niet leden: mw. J. Lutjeboer, mw. L. West, mw. Y. Veldman, dhr. D. Jonkhoff, dhr. A. Kamminga, dhr. C. Hommes, dhr. J. Knegt, dhr. H. Koenders,  dhr. P. Kuik, dhr. A Keizer en dhr. P. Knol.

 1. Opening; Dhr. Kamminga, opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.

De agenda wordt onveranderd aangenomen.

 1. Mededelingen; Er zijn geen specifieke mededelingen voor deze vergadering.

 

 1. Ingekomen post; Er is geen ingekomen post voor deze vergadering.

 

 1. Notulen Algemene Ledenvergadering 2015; Dhr. Kuik vraagt of er meer aandacht voor de ledenvergadering en het jaarverslag kan komen in het Nijsjoagertje. Het bestuur zegt toe dat dit zal gebeuren. N.a.v. punt 6 geeft dhr. Jonkhoff aan dat er een vergunning bij de gemeente Bedum is aangevraagd voor de sanering van de schuur aan het perceel achter de Stadsweg. De vergunning is ondertussen verleend. Het verslag van de notulen 2015 wordt inhoudelijk en tekstueel onveranderd vastgesteld onder dankzegging aan de secretaris, dhr. P. Knol.

 

 1. Jaarverslag 2015; Het jaarverslag 2015 wordt op een aantal punten mondeling toegelicht. Uit het verslag wordt de graveninspectie even extra onder de aandacht gebracht. Jaarlijks inspecteert het bestuur de meerdere graven, onder andere op de begraafplaatsen Menkeweer en Onderwierum. Vooral Menkeweer kan wel wat extra aandacht in de vorm van onderhoud gebruiken. De eigenaren van de begraafplaatsen, het waterschap Noorderzijlvest en de gemeente Bedum zijn daarvoor als eerste verantwoordelijk. Als dorp kunnen we mogelijk helpen met een groep vrijwilligers. Algemeen wordt de huidige betrokkenheid van het waterschap bij de begraafplaats Menkeweer betwist. Eigendom bij de gemeente wordt als een betere oplossing gezien. Het verslag wordt tekstueel en inhoudelijk goedgekeurd.

 

 1. Financieel verslag 2015; De penningmeester licht het financiële verslag toe, de verdeling van de losse stichtingen, fondsen en legaten.

De  rentestand is laag, ongeveer 0,7%. Doordat ook landerijen worden verpacht en omdat we een hypotheek verstrekken aan de molenstichting hebben we hier beperkter last van. Daarnaast hebben we een anonieme schenking gekregen van €5000,-. Er zal worden gekeken of de bankkosten verlaagd kunnen worden door de bankzaken te gaan vereenvoudigen.

Bijzondere uitgave in het jaar 2015 was een bijdrage in de zogenaamde bruidsschat bij de overdracht van de gereformeerde kerk. Dhr. Knol licht de gang van zaken kort uit over het besluit om €5000,- bij te dragen.

De behaalde resultaten zijn als volgt:

Nut, alle losse onderdelen samen, groei 1,34 %.

Pieter Koops Stichting, groei 1,68%.

Stichting Onderdendam, verlies, de waterschapslasten over 2015 worden nog in 2016 verrekend.

Streven over alle fondsen is om minimaal te groeien met de CBS index, deze was 0,65%. Aan deze doelstelling is voldaan.

 

 

 1. Verslag kascommissie; De kascommissie bestond dit jaar uit dhr. Kuik en dhr. Keizer. Dhr. Kuik complimenteert de penningmeester voor de heldere boekhouding. De kascommissie heeft geen onregelmatigheden gevonden.

De commissie stelt voor om de penningmeester, dhr. D. Jonkhoff, decharge te verlenen. De vergadering gaat hiermee akkoord onder dankzegging aan de penningmeester voor zijn verrichte werkzaamheden.

 

 

 1. Verkiezing kascommissie; Dhr. Kuik heeft nu twee jaar zitting gehad in de kascommissie en is derhalve niet verkiesbaar voor de commissie. Dhr. Keizer stelt zich nogmaals beschikbaar. Mevr. Veldman stelt zich ook beschikbaar voor de kascommissie. De commissie zal volgend jaar bestaan uit mevr. Veldman en dhr. Keizer.

 

 

 1. Pieter Koops Stichting; Dhr. Kamminga begint bij dit agendapunt met het noemen van het feit dat het bestuur van de Pieter Koops Stichting autonoom handelt. Het bestuur is het bestuur van het Nut en de Pieter Koops Stichting vormt een vast onderdeel van de vergaderingen van het Nut. Op deze manier kost deze stichting weinig tijd.

De stichting krijgt inkomsten uit een uitstaande hypotheek bij de Molenstichting.

Aanvragen voor ondersteuning die bij het Nut binnenkomen worden soms vanuit deze stichting betaald.

 

 

 

 1. Stichting Onderdendam; Ook bij dit agendapunt geldt dat de behandelde stichting geen onderdeel uitmaakt van het departement maar dat de stichting wel bestuurd wordt door de zelfde mensen die ook het bestuur vormen van het departement. Omdat de stichting optreedt namens de inwoners van Onderdendam wordt ook hier tijdens de vergadering aandacht aan besteedt.

Dhr. Kamminga meldt dat de verhoudingen tussen het bestuur van de SO en van de pachters, de SRO onveranderd goed zijn. Het bestuur van de SRO is veranderd van samenstelling en er is gevraagd of de SO een secretaris wil leveren. Om verschillende redenen hebben we hier van af gezien. De SO is begonnen met aflossen van een lening die in het verleden door het Nut beschikbaar is gesteld.

 

 

 1. Rondvraag; Dhr. Koenders vraagt of er wel eens gekeken is naar een diervriendelijker talud bij het perceel aan de Stadsweg. Dhr. Jonkhoff geeft aan dat hier vast mogelijkheden zijn maar dat we daar nog nooit naar hebben gekeken.

Ook vraagt dhr. Koenders of er in het dorp gekeken wordt naar gezamenlijke energieopwekking. Dhr. Jonkhoff noemt de mogelijkheid van een zonneweide, die kan evt. aan de Stadsweg. Ook zijn er nog mogelijkheden op verschillende daken in Onderdendam. Gedacht kan worden aan Abemec en het waterschapshuis.

Er is ook nog een vraag over de foto op de uitnodiging. Dhr. Knol legt uit dat deze foto de bouw van de kerk aan de Bedumerweg laat zien. Jaarlijks wordt er een foto gekozen die aansluit bij de actualiteit.

 

 

 1. Afsluiting; dhr. Kamminga sluit de vergadering en bedankt de aanwezigen voor hun komst. De vergadering wordt afgesloten met een drankje en de traditionele bitterballen.

VERSLAG LEDENVERGADERING 22 APRIL 2015

 

Aanwezige leden en niet leden: mw. J. Lutjeboer, dhr. D. Jonkhoff, dhr. A. Kamminga, dhr. C. Hommes, dhr. J. Knegt, dhr. H. Koenders, dhr. E. Buisman, dhr. P. Kuik, dhr. A Keizer en dhr. P. Knol.

Met kennisgeving afwezig: mw. Y. Veldman, dhr. W. Blink.

 1. Opening; Dhr. Kamminga, opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.

De agenda wordt onveranderd aangenomen.

 1. Mededelingen; Er zijn geen specifieke mededelingen voor deze vergadering.
 1. Ingekomen post; Er is geen ingekomen post voor deze vergadering.
 1. Notulen Algemene Ledenvergadering 2014; Naar aanleiding van punt 4 vraagt dhr. Buisman of het wel handig is om een jaarverslag op de site onderdendam.com te zetten. De site wordt beduidend minder gelezen dan het Nijsjoagertje. Zijn voorstel is om het verslag in ingedikte vorm in het blaadje te plaatsen. Het bestuur neemt deze opmerking mee naar de volgende bestuursvergadering.

Het verslag van de notulen 2014 wordt inhoudelijk en tekstueel onveranderd vastgesteld onder dankzegging aan de secretaris, dhr. P. Knol.

 1. Jaarverslag 2014; Het jaarverslag 2014 wordt op een aantal punten mondeling toegelicht. In het verslag staat geen kostenvergoeding vermeld voor de Sinterklaasintocht. De vergoeding is wel betaald maar zal pas volgend jaar in het jaarverslag worden opgenomen. Het verslag wordt tekstueel en inhoudelijk goedgekeurd.
 1. Financieel verslag 2014; De penningmeester licht het financiële verslag toe.

Dit jaar is er over alle fondsen samen, inclusief die van de vereniging, een hogere groei geweest dan over het voorafgaande jaar.

De  rentestand is laag maar doordat ook landerijen worden verpacht en omdat we een hypotheek verstrekken aan de molenstichting hebben we hier beperkter last van.

Er wordt aangegeven dat dhr. Mellema gestopt is met het pachten van het perceel aan de Stadsweg. Er is een nieuwe pachter gevonden. Dhr. Koenders, wonende aan de Lageweg te Bedum. Er wordt kort gesproken over dit perceel en in het bijzonder over de schuur die hier op staat. Omdat deze oude schuur asbestplaten als dakbedekking heeft willen wij deze afbreken of saneren. Dhr. Koenders geeft aan dat hij graag een schuur houdt. Het bestuur zal samen met de pachter kijken naar de mogelijkheden.

Het Nut heeft in 2014 ook nog twee leningen uitstaan bij het dorpshuis.

Een kortlopende, die nu is afbetaald en een lening die over meerdere jaren zal worden afbetaald.

De lening aan de molenstichting is deels verstrekt door de Pieter Koops Stichting, deels door het Nut. De verdeling is €40.000 PKS, €20.000 Nut. De revenuen worden ook onder deze verhouding verdeeld.

De behaalde resultaten zijn als volgt:

Nut, alle losse onderdelen samen, winst €2096,03 is 1,64%

Pieter Koops Stichting, winst €1441,67 is 2,74%

Stichting Onderdendam, winst €1356,35 is 1712%

Deze laatste wordt sterk beïnvloed door een eenmalige vergoeding voor het mogen werken aan leidingen die over dit perceel lopen.

De inflatie over het jaar 2014 was 0,98%.

 1. Verslag kascommissie; De kascommissie bestond dit jaar uit dhr. Kuik en dhr. Buisman. Dhr. Buisman complimenteert de penningmeester voor de duidelijke boekhouding. De kascommissie heeft geen onregelmatigheden gevonden.

De commissie stelt voor om de penningmeester, dhr. D. Jonkhoff, decharge te verlenen. De vergadering gaat hiermee akkoord onder dankzegging aan de penningmeester voor zijn verrichte werkzaamheden.

 1. Verkiezing kascommissie; Dhr. E. Buisman heeft nu twee jaar zitting gehad in de kascommissie en is derhalve niet verkiesbaar voor de commissie. Dhr. P. Kuik stelt zich nogmaals beschikbaar. Dhr. A. Keizer stelt zich ook beschikbaar voor de kascommissie. De commissie zal volgend jaar bestaan uit dhr. P. Kuik en dhr. A. Keizer.
 1. Pieter Koops Stichting; Dhr. Kamminga begint bij dit agendapunt met het noemen van het feit dat het bestuur van de Pieter Koops Stichting autonoom handelt. Het voelt zich wel verplicht richting de inwoners van het dorp Onderdendam om openheid van zaken te geven.

De stichting kan bijvoorbeeld helpen als ouderen binnen onze dorpssamenleving buiten de boot dreigen te vallen.

De stichting pakt nu deels aanvragen die bij het Nut binnenkomen op.

 1. Stichting Onderdendam; Ook bij dit agendapunt geldt dat de behandelde stichting geen onderdeel uitmaakt van het departement maar dat de stichting wel bestuurd wordt door de zelfde mensen die ook het bestuur vormen van het departement. Omdat de stichting optreedt namens de inwoners van Onderdendam wordt ook hier tijdens de vergadering aandacht aan besteedt.

Dhr. Kamminga meldt dat de verhoudingen tussen het bestuur van de SO en van de pachters, de SRO onveranderd goed zijn. Binnenkort is er weer een gezamenlijke vergadering.

 1. Rondvraag; Dhr. Buisman vraagt of het departement een eigen facebookpagina kan krijgen. Dit wordt makkelijker en meer gebruikt dan de huidige website.

Het bestuur zal dit meenemen naar een volgende vergadering.

Dhr. Koenders spreekt zijn verwondering uit over de verscheidenheid en hoeveelheid van stichtingen en verenigingen binnen het dorp Onderdendam. Dhr. Jonkhoff geeft aan hier ook graag een vereenvoudiging in te zien. Het is immers steeds moeilijker om bestuursleden te vinden. Daarnaast kan het bestuurswerk makkelijk deels geclusterd worden. Als voorbeeld geldt het Nut.

Hij ziet een mogelijkheid om vanuit het dorpshuis zaken te clusteren.

Dhr. Kamminga vindt het zeer belangrijk dat het VDO een niet politieke, op zich zelf staand instituut blijft. Ook de huidige structuur van Nut, PKS en SO moet gehandhaafd blijven.

Dhr. Knegt vraagt waarom bij de agenda een foto is geplaatst van de molen de Zilvermeeuw. Dhr. Knol antwoordt dat de foto jaarlijks aansluit bij een actueel thema. Dit jaar is dat de restauratie van deze molen.

 1. Afsluiting; dhr. Kamminga sluit de vergadering en bedankt de aanwezigen voor hun komst. De vergadering wordt afgesloten met een drankje en de traditionele bitterballen.

Peter Knol, secretaris