NUT anbi

Maatschappij tot het Nut van het Algemeen

departement Onderdendam

Het Nut Onderdendam heet officieel de Maatschappij tot Nut van’t Algemeen, Departement Onderdendam. Het departement Onderdendam maakt deel uit van een landelijk netwerk van Nutsdepartementen. Het Nut is in 1784 in Edam opgericht als een Genootschap van Kunsten en Wetenschappen onder de zinspreuk “Tot Nut van ’t Algemeen”.

De algemene doelstelling was “de verbetering van het schoolwezen en de opvoeding der jeugd als voornaamste grondslag ter vorming, verbetering en beschaving van den burger”.
Het departement Onderdendam is op 6 augustus 1801 in Middelstum opgericht. Omdat de leden destijds uit een groot gebied kwamen, ook ten westen van Middelstum werd vanaf 1816 vergaderd in Onderdendam. In het jaar 1823 is er een afsplitsing gekomen binnen het departement en is er een nieuw departement Middelstum opgericht. Het oude departement Middelstum ging onder de naam departement Onderdendam verder.

In de loop der jaren heeft het Nut in Onderdendam verschillende initiatieven ontwikkeld. Om enige te noemen: een bibliotheek, een Nutsspaarbank en een Nutskleuterschool.

Het departement Onderdendam heeft tegenwoordig een bescheidener rol binnen het dorp. Het is een kleine vereniging die zelf geen activiteiten meer ontplooit.
Wel kan het andere verenigingen of groepen financieel ondersteunen bij activiteiten.

Het departementsbestuur beheert naast het departementskapitaal ook meerdere stichtingen. Zo is er een Stichting Nutskleuterschool en de Stichting Ploegh Sikkens.
Daarnaast zijn er de legaten van de muziekvereniging Juliana en de ijsvereniging Hunsingo, ooit twee bloeiende verenigingen in ons dorp.

Een deel van de jaarlijkse opbrengsten van rente en pachtgelden van de landerijen die behoren bij verschillende stichtingen worden binnen het dorp Onderdendam ingezet bij verschillende activiteiten.
Om aanspraak te maken op een subsidiebedrag is het noodzakelijk om een schriftelijk verzoek met een financiële begroting in te dienen bij het secretariaat van het departement.
Bij het behandelen van het verzoek wordt altijd gekeken of het verzoek aansluit bij de zinspreuk Nut van’t Algemeen.

Naast de eerder genoemde stichtingen treedt het bestuur van het departement ook op als bestuur van de Pieter Koops Stichting en van de Stichting Onderdendam.

Contactgegevens:

Peter Knol, secretaris
Middelstumerweg 10 9959 TC Onderdendam
Telefoon 050 3049335
Emailadres  p.a.knol@hotmail.nl

De vereniging Maatschappij tot Nut van’t Algemeen, departement Onderdendam heeft een ANBI status.

 

 1. Doelstelling

Het departement Onderdendam is een vereniging met statuten die zijn opgemaakt d.d. 27 mei 1994. De vereniging stelt zich ten doel, in overeenkomst met de doelstelling van de Maatschappij, het welzijn, in de ruimste zin, van individu en samenleving te bevorderen. Zij gaat daarbij uit van een gezindheid tot dienstverlening aan de medemens en van de onafhankelijkheid van enige groepering van levensbeschouwelijke, politieke of economische aard. Alle activiteiten van het departement zijn gericht op bovengenoemde doelstelling en hebben geen winstoogmerk.

 1. Organisatie

Het departement Onderdendam is lid van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen. Het departement is een vereniging met leden. Jaarlijks houdt het departement een Algemene Ledenvergadering waarin verantwoording wordt afgelegd over het gevoerde beleid en activiteiten van het afgelopen jaar en het beleid voor het volgende jaar/jaren wordt vastgesteld.

 1. Activiteiten

De activiteiten van het departement zijn de volgende;

– het verbeteren van de leefbaarheid in Onderdendam door in samenwerking met collega-organisaties culturele evenementen voor haar leden en niet-leden te organiseren.

– het financieel mogelijk maken van het organiseren van educatieve activiteiten zoals lezingen en/of cursussen voor leden en niet-leden in Onderdendam.

– het stimuleren van versterkende maatregelen van de cultureel historische waarden in en om Onderdendam.

 1. Inkomsten

De inkomsten van het departement bestaan uit:

 1. de contributies van de leden;
 2. de revenuen van het eigen vermogen;
 3. pachtinkomsten;
 4. giften.
 5. Financieel beheer

Het dagelijks beheer van de geldmiddelen van het departement is opgedragen aan de penningmeester. Het departementsbestuur regelt de taken en bevoegdheden van de penningmeester.

De gelden van het departement worden beheerd / belegd op een wijze waarbij de liquiditeit, soliditeit en rendement is gewaarborgd en het vermogen in stand wordt gehouden. Ter bevordering van de doelstelling en de werkzaamheid van het departement, kunnen in beperkte mate uit het vermogen van het departement, mits dit, gelet op andere belangen, van voldoende omvang is, geldleningen worden verstrekt of giften worden verstrekt aan derden.

 

Bestuur en bereikbaarheid departement

Het bestuur van het departement bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter: A.P. Kamminga, Middelstumerweg1 9959 TC Onderdendam

Secretaris: P.A. Knol, Middelstumerweg 10 9959 TC Onderdendam, tel. 050-3049335

Penningmeester: D. Jonkhoff, Boterdiep OZ 1 9959 PM Onderdendam

Bestuurslid: C.J. Hommes, Middelstumerweg 17c 9959 TC Onderdendam

Website: www. onderdendam.com, link naar NUT

Emailadres p.a.knol@hotmail.nl

 

Bijlagen:

 1. activiteiten 2017
 2. jaarverslag 2016
 3. jaarrekening 2015
 4. statuten
 5. uittreksel Kamer van Koophandel
 6. Bij eventuele moeilijkheden wordt geen huishoudelijk regelement gebruikt, de statuten worden in deze situaties geraadpleegd

 

 1. ACTIVITEITEN 2017

 

Het departementsbestuur zal minimaal vier keer in het jaar vergaderen.

Daarnaast zal in april de jaarlijkse ALV gehouden worden waarin verantwoording wordt afgelegd over het gevoerde beleid aan de leden.

De revenuen over het kapitaal en de inkomsten uit pacht worden na indexering van het kapitaal en aftrek van de gemaakte kosten besteed voor activiteiten binnen het dorp Onderdendam.

Het departement Onderdendam organiseert zelf geen activiteiten.

Het ondersteunt andere partijen.

Er kan aanspraak gemaakt worden op een deel van dit bedrag door een schriftelijk verzoek neer te leggen bij het bestuur van het departement.

Gekeken zal worden of het verzoek aansluit bij de doelstellingen van onze instelling.

VERSLAG LEDENVERGADERING 20 APRIL 2016

Aanwezige leden en niet leden: mw. J. Lutjeboer, mw. L. West, mw. Y. Veldman, dhr. D. Jonkhoff, dhr. A. Kamminga, dhr. C. Hommes, dhr. J. Knegt, dhr. H. Koenders, dhr. P. Kuik, dhr. A Keizer en dhr. P. Knol.

1. Opening; Dhr. Kamminga, opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
De agenda wordt onveranderd aangenomen.
2. Mededelingen; Er zijn geen specifieke mededelingen voor deze vergadering.
3. Ingekomen post; Er is geen ingekomen post voor deze vergadering.

4. Notulen Algemene Ledenvergadering 2015; Dhr. Kuik vraagt of er meer aandacht voor de ledenvergadering en het jaarverslag kan komen in het Nijsjoagertje. Het bestuur zegt toe dat dit zal gebeuren. N.a.v. punt 6 geeft dhr. Jonkhoff aan dat er een vergunning bij de gemeente Bedum is aangevraagd voor de sanering van de schuur aan het perceel achter de Stadsweg. De vergunning is ondertussen verleend. Het verslag van de notulen 2015 wordt inhoudelijk en tekstueel onveranderd vastgesteld onder dankzegging aan de secretaris, dhr. P. Knol.
5. Jaarverslag 2015; Het jaarverslag 2015 wordt op een aantal punten mondeling toegelicht. Uit het verslag wordt de graveninspectie even extra onder de aandacht gebracht. Jaarlijks inspecteert het bestuur de meerdere graven, onder andere op de begraafplaatsen Menkeweer en Onderwierum. Vooral Menkeweer kan wel wat extra aandacht in de vorm van onderhoud gebruiken. De eigenaren van de begraafplaatsen, het waterschap Noorderzijlvest en de gemeente Bedum zijn daarvoor als eerste verantwoordelijk. Als dorp kunnen we mogelijk helpen met een groep vrijwilligers. Algemeen wordt de huidige betrokkenheid van het waterschap bij de begraafplaats Menkeweer betwist. Eigendom bij de gemeente wordt als een betere oplossing gezien. Het verslag wordt tekstueel en inhoudelijk goedgekeurd.
6. Financieel verslag 2015; De penningmeester licht het financiële verslag toe, de verdeling van de losse stichtingen, fondsen en legaten.
De rentestand is laag, ongeveer 0,7%. Doordat ook landerijen worden verpacht en omdat we een hypotheek verstrekken aan de molenstichting hebben we hier beperkter last van. Daarnaast hebben we een anonieme schenking gekregen van €5000,-. Er zal worden gekeken of de bankkosten verlaagd kunnen worden door de bankzaken te gaan vereenvoudigen.
Bijzondere uitgave in het jaar 2015 was een bijdrage in de zogenaamde bruidsschat bij de overdracht van de gereformeerde kerk. Dhr. Knol licht de gang van zaken kort uit over het besluit om €5000,- bij te dragen.
De behaalde resultaten zijn als volgt:
Nut, alle losse onderdelen samen, groei 1,34 %.
Pieter Koops Stichting, groei 1,68%.
Stichting Onderdendam, verlies, de waterschapslasten over 2015 worden nog in 2016 verrekend.
Streven over alle fondsen is om minimaal te groeien met de CBS index, deze was 0,65%. Aan deze doelstelling is voldaan.
7. Verslag kascommissie; De kascommissie bestond dit jaar uit dhr. Kuik en dhr. Keizer. Dhr. Kuik complimenteert de penningmeester voor de heldere boekhouding. De kascommissie heeft geen onregelmatigheden gevonden.
De commissie stelt voor om de penningmeester, dhr. D. Jonkhoff, decharge te verlenen. De vergadering gaat hiermee akkoord onder dankzegging aan de penningmeester voor zijn verrichte werkzaamheden.
8. Verkiezing kascommissie; Dhr. Kuik heeft nu twee jaar zitting gehad in de kascommissie en is derhalve niet verkiesbaar voor de commissie. Dhr. Keizer stelt zich nogmaals beschikbaar. Mevr. Veldman stelt zich ook beschikbaar voor de kascommissie. De commissie zal volgend jaar bestaan uit mevr. Veldman en dhr. Keizer.
9. Pieter Koops Stichting; Dhr. Kamminga begint bij dit agendapunt met het noemen van het feit dat het bestuur van de Pieter Koops Stichting autonoom handelt. Het bestuur is het bestuur van het Nut en de Pieter Koops Stichting vormt een vast onderdeel van de vergaderingen van het Nut. Op deze manier kost deze stichting weinig tijd.
De stichting krijgt inkomsten uit een uitstaande hypotheek bij de Molenstichting.
Aanvragen voor ondersteuning die bij het Nut binnenkomen worden soms vanuit deze stichting betaald.

10. Stichting Onderdendam; Ook bij dit agendapunt geldt dat de behandelde stichting geen onderdeel uitmaakt van het departement maar dat de stichting wel bestuurd wordt door de zelfde mensen die ook het bestuur vormen van het departement. Omdat de stichting optreedt namens de inwoners van Onderdendam wordt ook hier tijdens de vergadering aandacht aan besteedt.
Dhr. Kamminga meldt dat de verhoudingen tussen het bestuur van de SO en van de pachters, de SRO onveranderd goed zijn. Het bestuur van de SRO is veranderd van samenstelling en er is gevraagd of de SO een secretaris wil leveren. Om verschillende redenen hebben we hier van af gezien. De SO is begonnen met aflossen van een lening die in het verleden door het Nut beschikbaar is gesteld.
11. Rondvraag; Dhr. Koenders vraagt of er wel eens gekeken is naar een diervriendelijker talud bij het perceel aan de Stadsweg. Dhr. Jonkhoff geeft aan dat hier vast mogelijkheden zijn maar dat we daar nog nooit naar hebben gekeken.
Ook vraagt dhr. Koenders of er in het dorp gekeken wordt naar gezamenlijke energieopwekking. Dhr. Jonkhoff noemt de mogelijkheid van een zonneweide, die kan evt. aan de Stadsweg. Ook zijn er nog mogelijkheden op verschillende daken in Onderdendam. Gedacht kan worden aan Abemec en het waterschapshuis.
Er is ook nog een vraag over de foto op de uitnodiging. Dhr. Knol legt uit dat deze foto de bouw van de kerk aan de Bedumerweg laat zien. Jaarlijks wordt er een foto gekozen die aansluit bij de actualiteit.
12. Afsluiting; dhr. Kamminga sluit de vergadering en bedankt de aanwezigen voor hun komst. De vergadering wordt afgesloten met een drankje en de traditionele bitterballen.

Peter Knol, secretaris

Statuten

uittreksel_handelsregister