JAARVERSLAGEN

Nut1

 

 

 

departement Onderdendam

secretariaat:

Peter Knol

Middelstumerweg 10

9959 TC Onderdendam

T  050 3049335

š E p.a.knol@hotmail.nl

JAARVERSLAG 2015

Het departementsbestuur bestond in 2015 uit: dhr. D. Jonkhoff, dhr. A. Kamminga, dhr. C. Hommes en dhr. P. Knol.

De taakverdeling binnen het bestuur was als volgt: dhr. Kamminga, voorzitter, dhr. Jonkhoff, penningmeester, dhr. Knol, secretaris, dhr. Hommes, algemeen lid van het bestuur.

Het bestuur heeft 5 keer vergaderd. Belangrijkste onderwerpen in deze vergaderingen waren het vinden van een nieuwe pachter voor het perceel aan de Stadsweg, de ondersteuning van de Verzoamelstee en het mogelijk maken van de overdracht van het kerkgebouw van de gereformeerde kerk aan de SOGK.

Naast de eerder genoemde onderwerpen zijn de lopende zaken behandeld.

Het volgende is door het Nutsdepartement ondersteund of ondernomen:

 • Door het beschikbaar stellen van Sinterklaas- en Zwarte Pietkostuums werd een bijdrage geleverd aan de sinterklaasfeesten op de basisschool, en Vereniging Volksvermaken.
 • Zoals voorgaande jaren zijn de volkstuinen door het bestuur beheerd.

Er zijn nog slechts 2 verhuurde akkers.

 • De graven behorende bij de Stichting Ploegh-Sikkens zijn dit jaar weer onderhouden.
 • Ons departement heeft evenals voorgaande jaren het legaat van Lohman Janssonius beheerd voor het hoofdbestuur in Edam.
 • Van de revenuen van de financiële nalatenschap van de muziekvereniging Juliana zijn een deel van de kosten van het cabaret tijdens de Nijjoarsveziede betaald.
 • De kosten voor het muziekkorps tijdens de intocht van Sinterklaas zijn door het Nut betaald.
 • De plaatselijke voetbalvereniging SVO vierde haar 70 jarige jubileum. Vanuit het fonds Nutskleuterschool is bijgedragen aan de feestelijkheden.
 • De molen de Zilvermeeuw is gerestaureerd. Er was een receptie in het dorpshuis om dit te vieren. Op verzoek van de molenstichting Hunsingo, de eigenaar van de molen, zijn de kosten van deze receptie door ons departement betaald.
 • Vanuit de Pieter Koops Stichting is bijgedragen aan de activiteiten van de Verzoamelstee.
 • Namens het dorp Onderdendam heeft ons departement een substantieel deel van de bruidsschat beschikbaar gesteld voor de overdracht van het kerkgebouw van de gereformeerde gemeente naar de Stichting Oude Groninger Kerken.
 • In de vorm van het verstrekken van een renteloze lening zijn zowel het dorpshuis alsook de Stichting Onderdendam ondersteund.
 • Het Nutdepartement heeft het legaat beheerd van de voormalige IJsvereniging Hunsingo.
 • Ons bestuur is opgetreden als bestuur voor de Pieter Koops Stichting.
 • Ons bestuur is opgetreden als bestuur voor de Stichting Onderdendam.

Peter Knol, secretaris

 

Jaarverslag 2014

Het departementsbestuur bestond in 2014 uit: dhr. D. Jonkhoff, dhr. A. Kamminga, dhr. C. Hommes en dhr. P. Knol.
De taakverdeling binnen het bestuur was als volgt: dhr. Kamminga, voorzitter, dhr. Jonkhoff, penningmeester, dhr. Knol, secretaris, dhr. Hommes, algemeen lid van het bestuur.
Het bestuur heeft 4 keer vergaderd. Belangrijkste onderwerpen in deze vergaderingen waren de sanering van de asbestvervuiling van ons perceel aan de Stadsweg en de financiële afhandeling daarvan. Daarnaast is er overleg geweest met het dorpshuisbestuur over kortlopende leningen ten behoeve van de verbouwing van het dorpshuis.
Naast de eerder genoemde onderwerpen zijn de lopende zaken behandeld.

Het volgende is door het Nutsdepartement ondersteund of ondernomen:
• Door het beschikbaar stellen van Sinterklaas- en Zwarte Pietkostuums werd een bijdrage geleverd aan de sinterklaasfeesten op de basisschool, en Vereniging Volksvermaken.

• Zoals voorgaande jaren zijn de volkstuinen door het bestuur beheerd.
Er zijn nog slechts 2 verhuurde akkers.

• De graven behorende bij de Stichting Ploegh-Sikkens zijn dit jaar weer onderhouden.

• Ons departement heeft evenals voorgaande jaren het legaat van Lohman Janssonius beheerd voor het hoofdbestuur in Edam. Vanuit dit fonds is een bijdrage geleverd aan de kosten voor het jubileumboek van de gereformeerde kerk in Onderdendam.

• Van de revenuen van de financiële nalatenschap van de muziekvereniging Juliana zijn een deel van de kosten van het cabaret tijdens de Nijjoarsveziede betaald.
• Dhr. Kamminga en dhr. Knol hebben in oktober bij de Verzoamelstee een lezing gegeven over het Nut. De ontstaansgeschiedenis, de meer recentere geschiedenis van ons departement en het functioneren van ons huidige departement zijn besproken.
• Het Nutdepartement heeft het legaat beheerd van de voormalige IJsvereniging Hunsingo.
• Ons bestuur is opgetreden als bestuur voor de Pieter Koops Stichting.
• Ons bestuur is opgetreden als bestuur voor de Stichting Onderdendam.

Peter Knol, secretaris

JAARVERSLAG 2012

Het departementsbestuur bestond in 2012 uit: dhr. D. Jonkhoff, dhr. A. Kamminga, dhr. C. Hommes en dhr. P. Knol.

De taakverdeling binnen het bestuur was als volgt: dhr. Kamminga, voorzitter, dhr. Jonkhoff, penningmeester, dhr. Knol, secretaris, dhr. Hommes, algemeen lid van het bestuur.

Het bestuur heeft 5 keer vergaderd. Belangrijkste onderwerpen in deze vergaderingen waren de zaken rondom de overname door het Nut van het eigendom van de jachthaven, en de voorbereidingen van een hypotheekverstrekking aan de molenstichting.

Daarnaast waren er diverse subsidieverzoeken.

Naast de eerder genoemde onderwerpen zijn de lopende zaken behandeld.

Het volgende is door het Nutsdepartement ondersteund of ondernomen:

 • Door het beschikbaar stellen van Sinterklaas- en Zwarte Pietkostuums werd een bijdrage geleverd aan de sinterklaasfeesten op de basisschool, en Vereniging Volksvermaken.
 • Zoals voorgaande jaren zijn de volkstuinen door het bestuur beheerd.

Er zijn vijf verhuurde akkers.

 • De graven behorende bij de Stichting Ploegh-Sikkens zijn dit jaar weer onderhouden.
 • Ons departement heeft evenals voorgaande jaren het legaat van Lohman Janssonius beheerd voor het hoofdbestuur in Edam.
 • Van de revenuen van de financiële nalatenschap van de muziekvereniging Juliana zijn de kosten van het optredende muziekkorps tijdens de intocht van Sinterklaas betaald.
 • Het Nutdepartement beheert vanaf dit jaar het legaat van de IJsvereniging Hunsingo.
 • Ons bestuur is ook opgetreden als bestuur voor de Pieter Koops Stichting.
 • Ons bestuur is ook opgetreden als bestuur voor de Stichting Onderdendam.