Het NUT

Nut1 Het Nut Onderdendam heet officieel de Maatschappij tot Nut van’t Algemeen, Departement Onderdendam. Het departement Onderdendam maakt deel uit van een landelijk netwerk van Nutsdepartementen. Het Nut is in 1784 in Edam opgericht als een Genootschap van Kunsten en Wetenschappen onder de zinspreuk “Tot Nut van ’t Algemeen”.

De algemene doelstelling was “de verbetering van het schoolwezen en de opvoeding der jeugd als voornaamste grondslag ter vorming, verbetering en beschaving van den burger”.
Het departement Onderdendam is op 6 augustus 1801 in Middelstum opgericht. Omdat de leden destijds uit een groot gebied kwamen, ook ten westen van Middelstum werd vanaf 1816 vergaderd in Onderdendam. In het jaar 1823 is er een afsplitsing gekomen binnen het departement en is er een nieuw departement Middelstum opgericht. Het oude departement Middelstum ging onder de naam departement Onderdendam verder.

In de loop der jaren heeft het Nut in Onderdendam verschillende initiatieven ontwikkeld. Om enige te noemen: een bibliotheek, een Nutsspaarbank en een Nutskleuterschool.

Het departement Onderdendam heeft tegenwoordig een bescheidener rol binnen het dorp. Het is een kleine vereniging die zelf geen activiteiten meer ontplooit.
Wel kan het andere verenigingen of groepen financieel ondersteunen bij activiteiten.

Het departementsbestuur beheert naast het departementskapitaal ook meerdere stichtingen. Zo is er een Stichting Nutskleuterschool en de Stichting Ploegh Sikkens.
Daarnaast zijn er de legaten van de muziekvereniging Juliana en de ijsvereniging Hunsingo, ooit twee bloeiende verenigingen in ons dorp.

Een deel van deel van de jaarlijkse opbrengsten van rente en pachtgelden van de landerijen die behoren bij verschillende stichtingen worden binnen het dorp Onderdendam ingezet bij verschillende activiteiten.
Om aanspraak te maken op een subsidiebedrag is het noodzakelijk om een schriftelijk verzoek met een financiële begroting in te dienen bij het secretariaat van het departement.
Bij het behandelen van het verzoek wordt altijd gekeken of het verzoek aansluit bij de zinspreuk Nut van’t Algemeen.

Naast de eerder genoemde stichtingen treedt het bestuur van het departement ook op als bestuur van de Pieter Koops Stichting en van de Stichting Onderdendam.

Contactgegevens:

Peter Knol, secretaris
Middelstumerweg 10 9959 TC Onderdendam
Telefoon 050 3049335
Emailadres  p.a.knol@hotmail.nl

De vereniging Maatschappij tot Nut van’t Algemeen, departement Onderdendam heeft een ANBI status. Op de volgende pagina’s volgen de daarbij behorende stukken.

Overzicht activiteiten. (ALV)
Statuten
uittreksel_handelsregister

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *