Hartveilig

Op donderdag 25 juni was er weer een hartveilig oefening.

Johannes vd Helm was toevallig aanwezig op de lokatie en maakte een sfeer impressie.

Klik hier voor de foto’s

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Zorgt U voor iemand ?

Zorgt u voor iemand in de gemeenten Bedum, De Marne, Winsum of Eemsmond? Bijvoorbeeld voor een langdurig zieke partner, of doet u iedere week boodschappen voor uw oma of helpt u uw buurvrouw bij het opwarmen van haar maaltijd? Doet u dat onbetaald en voor een periode van drie maanden of langer? En kunt u daarbij wel of juist geen ondersteuning gebruiken? Geef uw mening via https://www.bedum.nl/hoe_helpen_wij_u_te_helpen_/

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Winkelopenstelling gemeente Bedum

COLLEGE BEDUM STAAT WINKELOPENSTELLING OP AANTAL FEESTDAGEN TOE

Op verzoek van een aantal Bedumer ondernemers heeft het college van burgemeester en wethouders besloten winkelopenstelling op een aantal feestdagen in 2016 toe te staan. Het gaat om Hemelvaartsdag, Tweede Pinksterdag  en Tweede Kerstdag. Het college maakt gebruik van een vrijstellingsmogelijkheid in de ‘Verordening winkeltijden Bedum 2012’.

Vanuit de Bedrijvenvereniging gemeente Bedum (BvgB) en door  een aantal winkeliers wordt er op aangedrongen de verplichte winkelsluiting op zondagen in Bedum los te laten. Een beslissing daarover is aan de gemeenteraad. Die zal dat verzoek toetsen aan de  verordening en het bestuursprogramma voor 2014-2018.

De BvgB kaartte de kwestie van de openstelling op zondag begin dit jaar aan bij monde van voorzitter Jakob Roorda. Hij meldde tijdens de gezamenlijke nieuwjaarvisite van BvgB en gemeente nader onderzoek naar de behoefte onder zijn achterban te willen doen. Dat onderzoek wees uit dat een deel van de leden van de ondernemersvereniging en niet aangesloten winkeliers de vrijheid wil om te bepalen of de zaak op zondag wordt opengesteld. Een ander deel van de ondernemers wil om uiteenlopende redenen geen openstelling op zondag.

Het is dus aan de gemeenteraad om al dan niet voor openstelling op zondag te kiezen. Het college wijst de verzoekers daar in een brief op. Verwacht wordt dat de kwestie nog voor de komende zomer aan de gemeenteraad wordt voorgelegd.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Groen licht van de verzoamelstee voor Dorpsondersteuner

 

Bezoekers Verzoamelstee geven groen licht voor Plan Dorpsondersteuner

Op donderdag 7 april stond de druk bezochte Verzoamelstee-ochtend in teken van een nieuw plan, Plan Dorpsondersteuner. Dit plan is een initiatief van Dorpshuis & Verzoamelstee. De initiatiefnemers zijn Bert Helmholt, Anka Hoven en Inge Zwerver.

Woonbevinden

Een Dorpsondersteuner is een professional, in dienst is van het dorp zelf. Het plan  speelt in op de veranderingen in de zorg en maatschappij. Het plan vergroot  de samenredzaamheid van ons dorp en daarmee de eigen kracht van onze dorpsbewoners. Ook de mensen  die tijdelijk of blijvend niet alles alleen kunnen doen om zelfstandig te blijven wonen. We willen graag dat wonen in Onderdendam voor iedereen, jong én oud, voldoet aan veilig (zelfstandig) wonen en aan welbevinden. We noemen dit met een knipoog, woonbevinden. De Dorpsondersteuner is hét aanspreekpunt voor dorpsgenoten, verbindt mensen en partijen aan elkaar én is de ogen en het oren van het dorp. Voor ons dorp willen we de Dorpsondersteuner inzetten op twee pijlers: Zorgzame Zaken en Dorpse Zaken.

20160407_113013

Zorgzame Zaken

Bij Zorgzame zaken kun je denken aan het verbinden van vraag en aanbod rond ondersteuning in het dagelijkse leven ( kleine klusjes, vervoer, een bezoekje etc), maar ook kan de Dorpsondersteuner mensen de weg wijzen in het zorglandschap. De Dorpsondersteuner  ondersteunt waar gewenst bij contacten met dorpsgenoten, maar ook met de professionele zorg, denk aan de huisarts of de Wmo-consulente. Een betrouwbaar luisterend oor kan in veel gevallen al genoeg zijn, het kan iemand het gevoel geven dat hij of zij er niet alleen voor staat.  Ook kan de Dorpsondersteuner iets doen met signalen die hij of zij opvangt in het dorp. De dorpsondersteuner enthousiasmeert dorpsbewoners voor het nemen van eigen initiatief rond het zorgen voor elkaar. Denk aan een baby-café, een repaircafé  of activiteiten van én voor de jeugd. Zorgzame Zaken gaat immers om dorpsgenoten van 0-100 jaar.

 

 

Dorpse Zaken

Bij deze pijler van de Dorpsondersteuner kun je denken aan de vrijwilligerscoördinatie van het dorpshuis, maar ook andere initiatieven en activiteiten.  De Dorpsondersteuner neemt niets over, maar kan dorpsbewoners  begeleiden bij nieuwe ideeën, kan meedenken en helpen bij het schrijven van een plan, bij het verzoamelen van nieuwe vrijwilligers of bij het aantrekken van subsidiegelden.

Meedenken & praten?

Op 12 mei is er een Dorpsvisie avond ( zie elders in dit blad). Plan Dorpsondersteuner heeft een eigen werkgroep. Op deze avond vertellen we meer over het plan én kun je met ons meedenken en praten! Warm welkom om aan te schuiven bij onze werkgroep dus! Na 12 mei gaan we met alle input die we vanuit het dorp hebben verzoameld ( Verzoamelstee + Dorpsvisie) bezig om een definitief plan op te stellen en gaan we deze delen met het dorp, de gemeente en enkele  betrokken zorgaanbieders ( huisarts, thuiszorg etc). Wil je op de hoogte blijven van dit plan? Houd dan het Nijsjoagertje in de gaten, www.onderdendam.com én de Facebookpagina van de Verzoamelstee. Op deze plekken houden we je op de hoogte.

Mailen kan ook: inge.verzoamelstee@gmail.com

Bert Helmholt, Anka Hoven en Inge Zwerver

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Geef inbrekers geen kans

Bewustwordingscampagne Voorkom woninginbraken: Bedum zet inbrekers de voet dwars

 

In de tweede week van april gaan raadsleden en ambtenaren van de gemeente Bedum, samen met de politie, de dorpen in om inwoners bewust te maken van de gevaren van woninginbraak. In kleine groepen worden verschillende kernen van de gemeente bezocht. De insteek van de actie is om inwoners bewust te maken van het feit dat de kans op een woninginbraak kan worden verkleind door het nemen van relatief eenvoudige maatregelen.

 

Tijdens de actie wordt in kleine groepen bekeken of woningen, garages, ramen of deuren open staan of zichtbaar gemakkelijk te betreden zijn. De politie is in elke groep vertegenwoordigd. Bij het aantreffen van onveilige situaties wordt een flyer overhandigd of in de bus gedaan. Op de flyer staat informatie over waarom de flyer wordt achtergelaten en welke maatregelen de bewoner kan nemen om de kans op inbraak te verkleinen.

 

Variant op “wittevoetjesactie”

De bewustwordingscampagne is een uitgebreidere variant op de zogenaamde “wittevoetjesactie”. In plaats van het achterlaten van een wit voetje wordt de flyer achtergelaten. De campagne sluit aan op het Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018. Hierin is onder andere opgenomen dat de gemeente inwoners bewuster wil laten worden van de risico’s van woninginbraak. Ook de gemeente Winsum houdt een campagne.

 

Tips voor inbraakpreventie

Er kunnen diverse tips worden gegeven voor inbraakpreventie. Sluit deuren en ramen waar u geen zicht op heeft en draai de deur op het nachtslot als u weggaat. Leg waardevolle spullen uit het zicht en zet attributen in de tuin die inbrekers kunnen gebruiken weg. Plaats verder geen hoge schuttingen en beplanting en zorg voor verlichting, zodat uw huis goed zichtbaar is vanaf de openbare weg. Zorg dat het niet te zien is als u tijdelijk van huis bent en beveilig uw huis bij voorkeur volgens de norm van het politiekeurmerk Veilig Wonen.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Mediaproject

Mediaproject

 

De NAM heeft in het kader van haar Leefbaarheid-programma gevraagd plannen in te dienen voor Mediaprojecten over Groningen. Onderdendam heeft ook een project ingediend. De mensen die op de eerste voorlichtingsavond van de werkgroep ZOO! Waren hebben al even kennis kunnen maken met Remy Vlek, de documentaire maker die een documentaire wil maken waarin de mensen in Onderdendam centraal staan.

Op de het NAM-Platform (http://www.namplatform.nl/nieuws-en-projecten/projecten/verkiezing-mediaprojecten.html) kunt een de plannen bekijken en stemmen. Stem en vooral op Onderdendam. En deel dit met zoveel mogelijk mensen, dat maakt de kans dat we het project ook kunnen uitvoeren groter!

Onderstaande tekst staat te lezen op het NAM-plaform:

 

Onderdendam: voorbeelddorp na de aardbevingsschade

 

De Vereniging Dorpsbelangen Onderdendam wil samen met de documentairefilmer Remy Vlek een portret van het dorp Onderdendam en haar bewoners maken tegen de achtergrond van de aardbevingsschade, de beleving daarvan door de bewoners, de krimp van het dorp, de vergrijzing. Wij willen verslag doen van het zoeken door de bewoners naar een nieuw perspectief voor Onderdendam in de toekomst gelet op al deze dilemma’s. De film wordt gemaakt naar aanleiding van de ontwikkeling van een dorpsvisie waarin de bewoners samen met stedenbouwkundige Enno Zuidema een brede dorpsvernieuwing nastreven: dus niet alleen herstel van aardbevingsschade, maar ook werken aan verbetering van de leefbaarheid, van zoeken naar een alternatieve energiehuishouding, revitalisering van leegstaande gebouwen.

 

Bijzonder is dat deze actie plaats vindt vanuit de bewoners zelf, het laat zien hoe de bewoners begaan zijn met de toekomst van hun dorp en hoe graag ze hier willen blijven wonen en genieten van het Groninger land. Dit is inmiddels ook opgemerkt door de Nationaal Coördinator Groningen, de heer Alders, die Onderdendam met name noemt in zijn meerjarenplan.

 

Stem op ons plan, omdat het de mogelijkheid biedt te laten zien hoe mooi het wonen in Groningen is, hoe mooi het wonen in een dorp is en hoe mooi het is om samen hiervoor plannen te maken.

 

Namens de werkgroep ZOO!

Dethmer Jonkhoff

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Nieuws van de gemeente

19 februari 2016

Nr. 2016 – 09

 

BEDUM KRIJGT NIEUW GEZONDHEIDSCENTRUM

Op de locatie aan De Vlijt in Bedum waar nu nog het markterrein/parkeerplaats liggen, komt een nieuw gezondheidscentrum. Over de verkoop van dat terrein is overeenstemming bereikt tussen de gemeente en de betrokken partij. Het college van burgemeester en wethouders vraagt de gemeenteraad de verkoop te steunen.

De verkoop betekent een belangrijke volgende stap in de ontwikkeling van de centrumplannen in het dorp. Het college vindt de ontwikkelingen ‘zeer verheugend’.

In het nieuwe gezondheidscentrum krijgen de Bedumer huisartsen, fysiotherapeuten, de apotheek, tandartsen en de ‘buitenpoli’ van het Martiniziekenhuis onderdak. Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en het consultatiebureau worden ook in het centrum ondergebracht, evenals thuiszorgorganisaties, verloskundigen, logopedie, het huisartsenlaboratorium, een diëtiste en podotherapie.

De bouw van het centrum betekent het einde van het winkelcomplex De Nieuwe Vlijt. Dat maakt plaats voor een ‘groene’ parkeerplaats waar ook de weekmarkt wordt gehouden. De winkels die nu in De Nieuwe Vlijt gehuisvest zijn, verhuizen naar nieuwbouw die westelijk van dat nieuwe parkeerterrein moet komen. Op die locatie bevinden zich nu nog het voormalige politiebureau en Groene Kruisgebouw. Boven de winkelruimte zijn appartementen gepland.

In het kader van de centrumplannen werd eerder al de eerste fase van de nieuwbouw voor Bederawalda, een wooncentrum voor ouderen, gerealiseerd. Ook de parkeerplaats aan de Kleinestraat werd opnieuw ingericht.

Met de plannen wil de gemeente het centrum aantrekkelijker en toekomstbestendig maken. De nieuwbouw van het gezondheidscentrum moet eind 2016  van start gaan. Verwacht wordt dat het centrum het jaar daarop in gebruik wordt genomen.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Oud en Nieuw in Onderdendam

Leuk filmpje van de oud en nieuw viering door amateur cineast J.vd Helm.

Klik hier voor de film

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Gemeente nieuws Algemene Beschouwingen

Op onderstaande links vind U de algemene beschouwingen van diverse politieke partijen.

Algemene Beschouwingen behorende bij de begroting 2016 cu_def._

algemene beschouwingen begroting 2016 vvd _1_

Algemene Beschouwingen 2016 pvda

Alg besch 2016 CDA Bedum

Klik hier om de algemene beschouwingen in de gemeenteraad te volgen.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Gezelligheid troef bij 70 -jarig bestaan SVO

En ach dat beetje regen mocht de pret niet drukken. Voor zover uw website beheerder het kon beoordelen was het vooral een reuze gezellige middag, die ongetwijfeld tot in de late uurtjes is doorgegaan. Vele bekenden drukten elkaar na jaren weer eens de hand. Oud-Onderdendam won probleemloos van het huidige Onderdendam, maar het hoogtepunt _MG_0660 (Kopie)was toch wel de nieuwe naamgeving van het sportpark: SPORTPARK HARRY VISSER. Na vijftig jaar lid te zijn geweest en nog steeds actief op het veld vond het bestuur het terecht zeer gepast het sportpark zijn naam te geven. Het was even een emotioneel momentje, maar prachtig….

Voor alle foto’s klikt u hier……

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen